Spring naar hoofd-inhoud

Vrijwillige ouderbijdrage

Uw kind moet conform de leerplichtwet verplicht naar school en daarom hoeft u voor het onderwijs van uw kinderen niet te betalen. Onze school vraagt, net als veel andere scholen, wel een vrijwillige financiële bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals de schoolreis en het schoolkamp, aanvullend lesmateriaal, excursies, het sinterklaasfeest en allerlei andere activiteiten. Wij willen duidelijk maken dat het een vrijwillige bijdrage (van €17,50) is. Uw bijdrage is niet alleen een blijk van waardering voor het werk van de  activiteitencommissie en de diverse werkgroepen van de school, maar zonder financiële middelen kunnen we eenvoudigweg weinig extra feestelijks organiseren.

Wij vinden het niet wenselijk om leerlingen uit te sluiten van activiteiten als hun ouders de ouderbijdrage niet betalen. Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school sturen of uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen of kunnen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet beïnvloed door de ouderbijdrage. Wij hopen natuurlijk ook dit jaar op uw bijdrage te kunnen rekenen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de oudergeleding vereist. Voor het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 17,50 per kind. Voor kinderen die instromen in de periode 1 februari tot 1 mei wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 8,75. Voor kinderen die later starten, vragen wij geen bijdrage. Wij verzoeken u de bijdrage voor uw kind(eren) vóór 1 november 2023 over te maken op het rekeningnummer NL39 RBRB 8841 4521 37, tnv Stichting Vrienden van Inghelosenberghe. Let op: maak het bedrag niet over op onze vorige betaalrekening bij de ING-bank.

Voor de schoolreis wordt dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van ongeveer € 30,00*. Dit is voor de leerlingen in de groepen 3 t/m 8.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolkamp bedraagt dit schooljaar ongeveer € 80,00* en de vrijwillige bijdrage voor het schoolfeest in groep 1-2 bedraagt ongeveer € 15,00*.

 

De betalingen voor de voor- en naschoolse opvang bij Foxkidz Inghelosenberghe zijn geen ‘vrijwillige ouderbijdragen’.

* Het definitieve bedrag is afhankelijk van bestemming en aanbod/programma.