Spring naar hoofd-inhoud

Schoolplan 2023-2027

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2023-2027.

Het is afgestemd op het strategisch beleidsplan "Samen Onderweg" van Elevantio en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema’s vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de thema’s beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De thema’s die we onderscheiden komen (deels) overeen met de standaarden die de inspectie onderscheidt in het waarderingskader 2021.

Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van onze medewerkers en onze resultaten. Het schoolplan wil elke belanghebbende duidelijkheid geven over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven. Het is een ambitieus plan, waarbij we ons bewust zijn dat we de beoogde ontwikkeling alleen kunnen realiseren als medewerkers daar de tijd en ruimte voor hebben. Dat is een groot aandachtspunt. We hebben nu en in de nabije toekomst te maken met een lerarentekort. Dit vergroot de werkdruk enorm. We moeten dus steeds kritisch kijken naar de planning en realisatie van onze actiepunten, en die zo nodig aan durven passen.

Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van de strategische Koers van Stichting Elevantio, het beleid voor de periode 2023-2027 dat wij voeren om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken. In het schoolplan worden zowel de school specifieke ambities en doelstellingen als de ambities uit de Koers vertaald naar doelen op schoolniveau. Het schoolplan wordt vervolgens concreet uitgewerkt in jaarplannen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn en in hoeverre de in het schoolplan gestelde doelen behaald worden.