Spring naar hoofd-inhoud

Missie en visie

 

Onze missie: Elke dag samen een beetje beter! Leerlingen en leerkrachten werken voortdurend met passie aan de eigen én aan elkaars ontwikkeling. We willen samen leren én blijven leren.

 

“Passie”, “samen” en “blijven leren” zijn de kernwoorden in onze missie. Op onze school tref je betrokken leerlingen, leerkrachten en schoolleiding aan die met passie werken aan eigen en elkanders ontwikkeling. We inspireren elkaar en hebben zorg voor elkaar. We willen van en met elkaar leren. Door samen te werken en te leren ontstaat er een leefomgeving waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Dat is een situatie die de moderne maatschappij van ons vraagt. Om kinderen voor te bereiden op een snel veranderende wereld moeten ze leren dat ze moeten blijven leren.

 

We hebben opdracht zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Dat wil zeggen: zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan. We bieden kinderen ondersteuning en sturing in het ontwikkelen van talenten (kennis en vaardigheden). Zo wordt voor kinderen een zo optimaal mogelijke basis gelegd om een evenwichtig en autonoom persoon te worden die kan participeren in de (toekomstige) maatschappij. Dit willen we creëren in een veilige en uitdagende  leeromgeving.We willen in ons onderwijs uitgaan van de 3 basisbehoeften die de uitgangspunten vormen van ons adaptief onderwijs:
 

  • Autonomie (Ik regel het zelf!): je staat zelfstandig, vanuit de eigen mogelijkheden in de wereld en je krijgt de ruimte van anderen om dit mogelijk te maken.
  • Competentie (Ik kan het!): weten dat je "iets kunt", weten dat je sterke kanten hebt, talenten hebt en dat die gewaardeerd en gerespecteerd worden door anderen.
  • Relatie (Ik hoor er bij!): je hebt contacten met anderen, je hebt betekenisvolle relaties met mensen en je wordt in die relatie gerespecteerd. Interactie met de sociale omgeving is voorwaardelijk voor de ontwikkeling.

 

Wij vinden het belangrijk ons werk te doen op basis van een aantal kernwaarden, die we gezamenlijk bepaald hebben op BS Inghelosenberghe: Kwaliteit – Kind centraal – Plezier – Groei – Betrokkenheid.

Kwaliteit:  Iedereen heeft hoge verwachtingen van kinderen en stimuleert hen het beste uit zichzelf te halen.We realiseren kwalitatief goed onderwijs d.m.v. het stellen van realistische doelen en zicht krijgen op ambities. We stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot kritische, respectvolle mensen die optimaal gebruik maken van hun talenten.

Kind centraal: Iedereen is anders, iedereen mag er zijn. We zien de eigenheid van ieder mens. We bieden passend onderwijs aan. We stemmen ons onderwijs af op de behoefte van de leerlingen en willen op die manier elke leerling de kans bieden zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen.

Plezier:Iedereen hoort erbij, we hebben het fijn op school. We beleven plezier aan het samen werken, spelen, leren en samen zijn. Wij hechten veel waarde aan normen en waarden en bieden zoveel mogelijk rust en duidelijkheid binnen de school. We voelen ons veilig en geborgen.

Groei: Ik leer meer, doordat ik probeer. We sluiten aan bij de leerbehoeften van kinderen en geven hen de kans om te groeien in de richting die motiveert en inspireert. Ook de leerkrachten worden uitgedaagd om vaardigheden, attitudes en kennis verder te ontwikkelen.

Betrokkenheid:Ik voel me verantwoordelijk voor wat we zeggen, denken en doen. Leerlingen en leerkrachten die met passie werken aan de eigen en elkanders ontwikkeling, die tref je op onze school aan. We inspireren elkaar en hebben zorg voor elkaar. Leerkrachten en leerlingen zijn betrokken bij het onderwijsproces wat leidt tot meer motivatie. Iedereen draagt actief bij aan ons motto “elke dag een beetje beter onderwijs”.