Spring naar hoofd-inhoud

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Het streven is dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  We vinden het daarbij belangrijk om naar de hele ontwikkeling van kinderen te kijken. We kijken per leerling naar stimulerende factoren en belemmerende factoren en beschrijven de onderwijsbehoeften. We krijgen informatie door observaties, toetsen en gesprekken met leerlingen en ouders. Voor de registratie maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem in Parnassys.

Het leerlingvolgsysteem geeft ons zicht op:

-hoe het kind individueel ontwikkelt (observaties en methodetoetsen)

-hoe het kind zich binnen de groep ontwikkelt

-hoe het kind zich ten opzichte van leeftijdsgenoten in het land ontwikkelt (CITO).

De kinderen van groep 1 en 2 worden ook gevolgd met de KIJK-registratie (RPCZ) waarbinnen ontwikkelingsgebieden aan bod komen. We volgen de groei van kinderen ook via het observatiesysteem van de methode Onderbouwd!.

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind in beeld te brengen, maken we gebruik van Zien!. Hierbij worden door leerkrachten en, vanaf groep 5, ook door leerlingen op de computer vragenlijsten ingevuld. Door deze gegevens bij elkaar te brengen, en te vergelijken met het beeld dat de groepsleerkracht uit eigen observatie gevormd heeft, ontstaat een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. En kunnen we op groeps- of individueel niveau acties plannen.

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen een rapport. Naar aanleiding van de rapportage vinden tenminste twee keer per jaar (februari en juni/juli) gesprekken plaats met de ouders/verzorgers. In september vinden al oudergesprekken plaats met als doel om elkaar (leerkracht - ouders - kind) beter te leren kennen. Er bestaat altijd de mogelijkheid om een gesprek met een groepsleerkracht te vragen of contact op te nemen met de IB-er (juf Eva) op maandag t/m donderdag.

 

 

Speciale zorg voor de kinderen

We zetten zorg in op 4 niveaus:

  1. Basisondersteuning in de klas
  2. Basisondersteuning in de school
  3. Extra ondersteuning in de school door externe deskundigen
  4. Verwijzing naar een andere onderwijsvoorziening

1. Basisondersteuning in de klas

Binnen de zorgroute op onze school is handelingsgericht werken het uitgangspunt en proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen. We werken met een cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren en doorlopen die herhaaldelijk. We volgen systematisch de vorderingen van leerlingen, bepalen de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, stellen doelen gericht op de bestrijding van leerachterstanden en voeren de ondersteuning planmatig uit. De basisondersteuning in de klas (niveau 1) richt zich op het onderwijs waarbij de leerkracht in korte cycli reflecteert op proces, resultaten en eigen handelen om afstemming in het onderwijs voor de leerlingen te realiseren. We bieden de basisondersteuning aan voor alle leerlingen.

Wanneer de resultaten van de kinderen opvallend zijn, dit kan zowel aan de onder- als aan de bovengrens (meer- of hoogbegaafd), wordt er actie ondernomen. Dit kan zijn binnen het groepsplan of een individueel handelingsplan. De leerkracht voert dit individuele handelingsplan of groepsplan uit en kan daarbij ondersteund worden door de IB-er. De betrokken ouders worden tijdig geïnformeerd en op de hoogte gehouden.

Alle basisscholen van Elevantio werken met het Leesprotocol. Hierdoor wordt de lees- en spellingsontwikkeling specifiek gevolgd, waardoor getracht wordt signalen rondom dyslexie vroegtijdig op te sporen, zodat acties kunnen worden ondernomen.

2. Basisondersteuning op school

De leerkracht is verantwoordelijk voor de voortgang, observeert, neemt regelmatig toetsen af en stelt de plannen samen. Het zorgteam (juffrouw Eva en meester Karel) bewaakt de processen en toetsresultaten. Drie maal per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen groepsleerkracht en zorgteam. Hierin bespreken we ontwikkelingen binnen de hele jaargroep. Diepere afstemming voor een bepaalde leerling doen we met behulp van een leerlingbespreking. Deze wordt geïnitieerd door de IB-er, gericht om compact en flexibel rondom een leerling de juiste mensen samen te brengen zodat gewenste ondersteuning geboden kan worden. Medewerkers van schoolbegeleidingsdiensten adviseren en bieden hulp aan het team bij het onderwijs aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Zij begeleiden en adviseren onze school ook bij onderwijsvernieuwende activiteiten. Op onze school is een orthotheek ingericht, waarin leerkrachten extra hulpmiddelen kunnen vinden om kinderen te helpen.

Door structureel aandacht te besteden aan het individuele kind hopen we een leeromgeving te creëren die aansluit bij de onderwijsbehoefte van kinderen.

3. Extra ondersteuning in de school door externe deskundigen

Binnen Elevantio beschikken we over een breed spectrum van specialismen die we preventief, snel en flexibel in kunnen zetten en waar nodig ook (kort)curatief. Indien expertise niet beschikbaar is binnen eigen het bestuur of vanuit jeugdzorg dan kan ondersteuning bij een externe organisatie worden ingekocht. Hulpverleners, leerkracht, intern begeleider en ouders worden bij elkaar gebracht m.b.v. een preventieoverleg. Dit beoogt met korte lijnen, snel en flexibel ondersteuning te bieden met afstemming over rollen en regie. De samenstelling is op maat om zo de juiste hulp te kunnen bieden.

4. Verwijzing naar een andere onderwijsvoorziening

Indien onze school, in samenspraak met de ouders, tot de conclusie komt dat de zorgbreedte van de school niet toereikend is en er geen passend onderwijsarrangement geboden kan worden, kan een leerling verwezen worden naar externe zorg in de vorm van onderwijs op het S(B)O of Leonardo Onderwijs. Het dossier wordt besproken in het preventieoverleg. Hierbij betrekken we een orthopedagoog van het bestuur en de begeleider passend onderwijs. Ook toeleiding tot de OZA-groep (kleutergroep SBO De Springplank) en Kansgroep (Orthopedagogisch didactisch centrum, De Springplank) verlopen op deze manier. Kinderen krijgen een toelaatbaarheidsverklaring voor het meest passende type onderwijs.