Spring naar hoofd-inhoud
02-04-2021

De vaardigheidsgrafiek CITO uitgelegd


Op onze school nemen we in januari en juni CITO-toetsen af in groep 3 t/m groep 8. CITO-toetsen zijn methode-onafhankelijke toetsen die in heel Nederland gebruikt worden. Met et resultaat van die toetsen kunnen wij een kind vergelijken met andere kinderen in Nederland. We testen twee keer per schooljaar de kennis van een kind op het gebied van rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. De inhoud van de toets is afgestemd op de groep waarin het kind zit. Bij leerlingen in groep 7 worden dus andere vaardigheden getoetst dan bij leerlingen in groep 4.

De resultaten geven inzicht in het niveau waarop een kind presteert. Dat geeft voor de leerkracht extra informatie. Zo kan die leerkracht dan bijvoorbeeld kiezen voor extra herhaling van al aangeboden lesstof als een kind onder het verwachte niveau presteert. Of verrijking en extra uitdaging aanbieden als een leerling beter scoort dan verwacht.

Normaliter bespreken we de uitslagen van de toetsen tijdens een oudergesprek. Dat gesprek is al geweest in februari en de toetsen zijn dit schooljaar pas afgenomen in maart. Daarom geven we middels de ouderbrief extra informatie over de vaardigheidsgrafieken van CITO. In de week van 12 t/m 16 april is er gelegenheid voor voortgangsgesprekken. Wilt u daar gebruik van maken neem dan via Parro contact op met de groepsleerkracht.


< Kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie op school mogelijk