Spring naar hoofd-inhoud
08-01-2021

Oudertevredenheidsmeting: Blij met tevreden ouders!


We zijn blij met de waardering die we van ouders krijgen, maar we beseffen goed dat er ruimte is voor verbetering.  De totale waardering wordt uitgedrukt in het cijfer 7,65, maar een rapportcijfer van minimaal 8,0 moet de volgende keer haalbaar zijn. Het is in deze corona-periode lastig om met de ouders/verzorgers effectief in gesprek te gaan. We vinden nader onderzoek wel gewenst. Bijvoorbeeld, welke informatie missen ouders en wat vinden ze wel goed gaan? I.h.k.v. ouderbetrokkenheid (veranderingsonderwerp jaarplan 2020-2021) gaan we wel al bespreken wat wél mogelijk is. 

Aandachts- / verbeterpunten zijn bij schoolklimaat: contact medewerkers; bij onderwijsleerproces uitdaging en aansluiting niveau kind en vooral de informatie en communicatie. Ons streven is om per indicator een minimale waardering van 80% tevreden ouders te halen. 

Het nu gehanteerde continurooster (5-gelijke dagen model) was ook een onderwerp in deze tevredenheidsmeting. Een kleine meerderheid van de ouders (63,5%) is tevreden over het nu gehanteerde 5-gelijke-dagen-model. Weinig ouders (15%) zijn er echt negatief over. 

Als voordelen worden genoemd: lange middag vrij, professionelere opvang tijdens de lunch (door leerkrachten), regelmaat/structuur, minder verkeersbewegingen (veiliger), meer rust tijdens de lunch (zowel voor kinderen als voor ouders), geen overblijfkosten, en 5 gelijke middagen is gemakkelijker in een werkrooster in te plannen.

Als nadelen worden genoemd: korte lunchpauze, geen vrije woensdagmiddag, meer kinderopvang nodig, moeilijker te combineren met werkroster, geen lunch thuis meer mogelijk, vermoeiender voor jonge kinderen en te weinig afstemming met (sport)verenigingen.

We willen in overleg (o.a. met team en MR) om te bespreken hoe we de voordelen van het huidige rooster kunnen behouden, maar ook tegemoet te komen aan de vermindering van de genoemde nadelen.

Cijfers oudertevredenheidsmeting.


< Opleidingsschool Zuidwest